Zásady ochrany osobných údajov

I.

Základní ustanovenie

 1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je VEDICI, sro IČO 28069943 so sídlom Trachtova 1129/1, 158 00 Praha 5 (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Dubinské Kaštánky 13, 263 01 Dobříš

email: [email protected]

telefon:  +420 602 345 356

II.

<strong>Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov</strong>

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 2. plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 3. oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 4. Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 5. Účelom spracovania osobných údajov je
 6. vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
 7. zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 8. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávánia údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 2. po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 3. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 4. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.

<strong>Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)</strong>

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
 2. podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 3. podieľajúce sa na zabezpečení prevádzky služieb,
 4. zaisťujúce marketingové služby.
 5. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 2. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 3. právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 4. právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 5. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 6. právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 7. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v článku III týchto podmienok.
 8. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

<strong>Podmienky zabezpečenia osobných údajov</strong>

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä použitie antivírusových programov a bezpečné uloženie záloh.
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII.

<strong>Záverečné ustanovenia</strong>

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach, prípadne Vám zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 18. 10. 2020.